Ordu Tabipler Odası - Haberler
2008 Y?l? Özel Sa?lik Kurum ve kurulu?lar? Hakk?nda Karar 20.07.2025 17:00:00
TTB tarafandan ba?lat?lan Bölge Tabip Odas? toplant?lar? bitti GYK toplant?s? 25 Ekimde Ankarada 20.07.2025 17:00:00
2008 y?l? Sa?l?k Uygulama Tebli? SUT yürürlü?e girdi 20.07.2025 17:00:00
??yeri Hekimli?ii kursuna müracaat eden hekimlerin dikkatine 20.07.2025 17:00:00
13. Pratisyen Hekim Kongresi 20.07.2025 17:00:00
Kronik Yaralara Güncel Yakla?l?m Ko?nulu Panel 20.07.2025 17:00:00
Ulubeyde Sünnet ?öleni 20.07.2025 17:00:00
Kronik Yaralara Güncel Yakla??m konulu Panel 20.07.2025 17:00:00
Ayakta Te?his ve Tedavi yap?lan Özel Sa?l?k Kurulu?lar? ile ilgili uygulamalar 20.07.2025 17:00:00
?? Bankas?ndan muayenehanesi olan üyelerimize kolayl?k 20.07.2025 17:00:00
Yönetim kurulu olarak Belediye ba?kan?na iadeyi ziyaret gerçekle?tirilmi?tir. 20.07.2025 17:00:00
Sa?l?k çal??anlar?na kar?? ç?kar?lmas? dü?ünülen tam günü yasas? ile ilgili bas?n aç?klamas? 20.07.2025 17:00:00
Yeni istihdam paketi resmi gazetede yay?mlanarak yürürlü?e girdi 20.07.2025 17:00:00
31 May?s Danya Sigara ?çmeme günü 20.07.2025 17:00:00
Sn.Valimiz Ali KABAN mak?m?nda ziyaret edilmi?tir. 20.07.2025 17:00:00
Sa?l?k Personelinin tam gün çal??mas?na dair Kanun tasar? tasla?? Ba?bakanl??a gönderildi 20.07.2025 17:00:00
Muayenehanelerde pos cihaz? kullanma zorunlulu?u 20.07.2025 17:00:00
Radyoloji kursu 24 May?s 2008 tarihinde ilimizde Atl?han otelde yap?lacakt?r. 20.07.2025 17:00:00
ordu tabipler odas?n?n secimli genel kurul toplant?s? yap?ld? 20.07.2025 17:00:00
Özel hastane ve ayaktan te?his ve tedavide yap?lan de?i?ikler hakk?ndaki yönetmeli?e iptal 20.07.2025 17:00:00
Ordu Tabipler odas?n?n seçimli ola?an genel kurul toplant?s? yap?l?yor. 20.07.2025 17:00:00
ziraat bankas?ndan sa?l?k çal??anlar?na özel kredi 20.07.2025 17:00:00
14 mart t?p bayram? 20.07.2025 17:00:00
Yeni Web Stemiz yay?n hayat?na ba?lam??t?r. 20.07.2025 17:00:00

Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toplam Haber Sayısı: 274