Ordu Tabipler Odası - Haberler

Özel hastane ve ayaktan te?his ve tedavide yap?lan de?i?ikler hakk?ndaki yönetmeli?e iptal

Türk Tabipleri Birli?i taraf?ndan özel hastaneler ve ayaktan te?his ve tedavide yap?lan özel sa?l?k kurulu?lar? hakk?ndaki yönetmeli?in baz? maddelerine iptal davas? aç?lm??t?r. 5 ?ubat 2008 tarihinde resmi gazetede yay?mlanarak yürürlü?e giren özel hasta

Bu haber 20.07.2025 17:00:00 tarihinde eklenmiştir. Toplam 1125 kere okunmuştur