Ordu Tabipler Odası - Haberler
Her Yıl yapılması yasal zorunluluk olan mali genel kurul toplantımız 20.07.2025 17:00:00
Yönetim kurulu Sn. Seyit TORUN u ziyaret etti 20.07.2025 17:00:00
14 Mart Tıp Bayramı Basın Açıklaması 20.07.2025 17:00:00
14 Mart Tıp Bayramı 20.07.2025 17:00:00
Hekim Yetkisinde Tabip Odası Onayı Zorunlu 20.07.2025 17:00:00
Gazze Sald?r?lar?yla ?lgili Bas?n Aç?klamas? 20.07.2025 17:00:00
işyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 20.07.2025 17:00:00
Muayene ücretleri ve katsay? de?i?iklikleri 20.07.2025 17:00:00
yo?un kat?l?m?n oldu?u laboratuvar kursu yap?ld? 20.07.2025 17:00:00
Birinci Basamakta Laboratuvar Kullan?m? Kursu 20.07.2025 17:00:00
Odam?z öncülü?ünde Türk Sanat Müzi?i Korosu olu?turuldu. 20.07.2025 17:00:00
Bas?n Aç?klamas? 20.07.2025 17:00:00
Sa?l?k Kurulu?lar?n?n Ticari Reklam ve ?lanlar? hakk?nda duyuru 20.07.2025 17:00:00
2008 Y?l? Özel Sa?l?k Kurum ve Kurulu? yat?r?mlar? Hakk?nda Karar 20.07.2025 17:00:00
2008 Y?l? Özel Sa?lik Kurum ve kurulu?lar? Hakk?nda Karar 20.07.2025 17:00:00
TTB tarafandan ba?lat?lan Bölge Tabip Odas? toplant?lar? bitti GYK toplant?s? 25 Ekimde Ankarada 20.07.2025 17:00:00
2008 y?l? Sa?l?k Uygulama Tebli? SUT yürürlü?e girdi 20.07.2025 17:00:00
??yeri Hekimli?ii kursuna müracaat eden hekimlerin dikkatine 20.07.2025 17:00:00
13. Pratisyen Hekim Kongresi 20.07.2025 17:00:00
Kronik Yaralara Güncel Yakla?l?m Ko?nulu Panel 20.07.2025 17:00:00
Ulubeyde Sünnet ?öleni 20.07.2025 17:00:00
Kronik Yaralara Güncel Yakla??m konulu Panel 20.07.2025 17:00:00
Ayakta Te?his ve Tedavi yap?lan Özel Sa?l?k Kurulu?lar? ile ilgili uygulamalar 20.07.2025 17:00:00
?? Bankas?ndan muayenehanesi olan üyelerimize kolayl?k 20.07.2025 17:00:00
Yönetim kurulu olarak Belediye ba?kan?na iadeyi ziyaret gerçekle?tirilmi?tir. 20.07.2025 17:00:00

Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toplam Haber Sayısı: 238