Ordu Tabipler Odası - MTO İŞ YERİ HEKİMİ ATAMA YÖNERGESİ

Ordu Tabip Odası 

İşyeri Hekimi Atama Yönergesi

Kabul Tarihi : 28.05.2002 Karar Sıra No : 21


 
1.1 Hiçbir mesleki etkinliği (işsiz) ve sürekli bir gelirleri olmayan hekimler atamada öncelikli olarak dikkate alınır. İşsiz hekim, başvurusundan sonra atama dönemi geçmiş olmasına karşın kamu kurumlarına ataması yapılmayan veya yeni mezun hekimler bakımından mezuniyetten itibaren bir yıl geçmiş olmasına karşın sürekli ve düzenli bir iş bulamamış olan hekimdir. Kamuda görevli iken yada kamu dışında mesleğini icra ederken haklı bir neden olmaksızın iş ilişkisi sonlanan hekimler, sona erme tarihinden itibaren bir yıl geçmekle işsiz hekim sayılır.
1.2 Bir mesleki etkinliği olan (kamu, özel hekimlik-muayenehane, turizm, özel hast./polk.Nöb.-işyeri hekimliği vb) veya bir mesleki geliri olan (şirket ortağı vb.) hekimler kendi aralarında :

a) A tipi işyeri hekimi sertifikasının alınma tarihi ile listenin düzenlendiği yıl arasındaki yıllık fark 0.25 ile çarpılır.

b) Tıp Fakültesinden mezuniyet tarihi ile listenin düzenlendiği yıl arasındaki yıllık fark 0.1 ile çarpılır.

c) Muğla Tabip Odası’na üyelik tarihi ile listenin düzenlendiği yıl arasındaki yıllık fark 0.1 ile çarpılır.

d) İşyeri Hekimliği yapmak için Oda’ya başvuru tarihi ile listenin düzenlendiği yıl arasındaki yıllık fark 1 ile çarpılır. Kişinin gelir getiren etkinlik sayısındaki değişiklikler işyeri hekimliği için yeni başvuru tarihi olarak kabul edilir.

e) O yıl içinde Muğla Tabip Odası’nın yaptığı ve TTB tarafından kredilendirilen eğitim etkinlikleri ile, belgelendirilmek koşulu ile TTB’nin o yıl içinde kredilendirdiği diğer eğitim etkinlikleri kredi puanları toplamı 0.01 ile çarpılır. (A, B, C tipi tipi sertifika kurslarından alınan kredi puanı hariç)

Yukarıda belirtilen çarpımlar sonucu bulunan rakamların toplamına göre liste oluşturulur. İşyeri Hekimliği uygulamalarından 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39.uncu Maddesine göre verilen disiplin cezasının niteliğine göre toplam puan :

-uyarı cezasında ikiye

-para cezasında üçe

-meslekten geçici men cezasında dörde

-Oda bölgesinde çalışmanın yasaklanmasında altıya

bölünür. Bu işlem disiplin cezalarının sicilden silinme süresince geçerlidir.

2. Yukarıda 1.2 numaralı bentte sayılan hekimlere asıl görevlerinin yanı sıra işyeri hekimliği yapıyor olmaları sebebiyle toplam 240 işçi çalıştıran işyerleri için onay verilir. Birinci görevleri de işyeri hekimliği olanlara toplam 780 işçi çalıştıran işyerleri için onay verilir. Onay verildikten sonra işyerinde çalışan işçi sayısında artış olması durumunda, işyeri hekimliğini ikinci iş olarak yapan hekimlerde en çok 49 (240+49) ilk işleri de işyeri hekimliği olanlarda 220 (780+220) kişilik artış onay verilmesine engel olmaz. Ortak Sağlık Birimlerinde de işçi sayıları bu şekilde hesaplanır.

3. 50 işçiden az çalışan bulunan bir işyeri ile yapılan işyeri hekimliği anlaşması mesleki etkinlik puanlamasında değerlendirme dışı tutulur.

4. İşyeri Hekimliği sıralamaları her yıl Aralık ayında olmak üzere, yılda 1 kez güncellenir.

5. Üyelerin işyeri hekimliği konusunda değerlendirmeye alınabilmeleri için, Muğla Tabip Odası’na üyeliklerinin kabulünden sonra 6(altı) ay geçmesi gerekir.